How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Rozważam powrót z zagranicy do Polski. Czy po powrocie mogę liczyć na jakąś ulgę w podatkach?

Tak, w ramach Polskiego Ładu przygotowaliśmy ulga na powrót z emigracji. To zachęta dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do naszego kraju. Dzięki uldze po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki.

Wolne od podatku będą przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,

uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

Ulga będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

Zwolnienie będzie stosowane do podatnika, który osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe, bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski, oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia, nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli:

  • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiada Kartę Polaka, lub
  • posiadał nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej oraz
  • posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz
  • nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

Z ulgi będzie można skorzystać tylko raz. Zatem wyjazd z Polski i kolejna zmiana rezydencji na polską, nawet przy spełnieniu warunków, nie dadzą prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

Roczny limit wolnych od podatku przychodów będzie wynosił 85 528 zł i będzie wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach ulgi dla młodych, ulgi dla seniora oraz ulgi dla rodzin 4+.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Table of Contents