How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Moja firma planuje zakup udziałów w innej spółce. Czy mogę skorzystać z ulgi konsolidacyjnej w ramach Polskiego Ładu?

Ulga konsolidacyjna to zachęta podatkowa dla podatników, którzy chcą dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach – w przypadkach, kiedy działalność takiej przejmowanej spółki może stanowić „uzupełnienie” działalności gospodarczej polskiego podatnika.

Ma to przynieść wymierne i długofalowe korzyści ekonomiczne dla firm przejmowanych i przejmujących.

Ulga polega na tym, że podatnik podatku CIT będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Może to zrobić do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków – podatnik może je zrobić w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały nabyte.

Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce, która jest osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

  • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
  • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą

z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Wydatki odliczone w ramach tej ulgi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie CIT (art. 15 i 16 ustawy).

Odliczenie przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
  • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową,
  • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
  • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT,
  • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

Utrata prawa do ulgi konsolidacyjnej:

  • W przypadku zbycia przed upływem 36 miesięcy przez podatnika lub przez jego następcę prawnego wskazanych udziałów (akcji), w związku z nabyciem których podatnik skorzystał z odliczenia, albo ich umorzenia w powyższym terminie, licząc od dnia ich nabycia, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego wcześniej odliczenia.
  • Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia takich udziałów (akcji) zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

Ulga zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Table of Contents