How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Które zmiany podatkowe w Polskim Ładzie ułatwiają inwestowanie w sport i kulturę?

Program społeczno-gospodarczy Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, czyli tzw. ulga sponsoringowa. Jest to nowa propozycja zachęty podatkowej – w obecnym stanie prawnym w podatku dochodowym w ogóle nie ma takiego rozwiązania. Ulga będzie polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy poniesionych kosztów.
W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.
Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.
Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, a także do podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy przedsiębiorców, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe pieniądze na prowadzoną działalność.
PRZYKŁAD. W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczać, że łącznie w podatku dochodowym zostanie rozliczone 150% poniesionego kosztu. Przyjmując, że przedsiębiorca (osoba fizyczna) współpracujący z klubem sportowym, w zamian za reklamę, przeznaczył na działalność tego klubu 20 tys. zł, to opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3800 zł, (19% x 20 tys. zł). Następuje tu zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł, od podstawy obliczenia podatku (19% x 10 tys. zł). Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5700 zł.

Table of Contents