How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Jak będzie w przypadku rodziców, których stosunek pracy obejmuje np. dwie lub więcej umowy, są zatrudnieni na umowę o pracę oraz jednocześnie umowę o dzieło lub umowę zlecenie?

O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

Table of Contents