How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Ja pracuję, przekraczam górny próg ulgi. Mąż właśnie przeszedł na emeryturę, świadczenie pozostaje poniżej limitu ulgi. Rozliczamy się od lat wspólnie. Wspólny dochód podzielony na pół – utrzymuje się w przedziale ulgi. Czy wówczas mam prawo do skorzystania z ulgi w PIT rocznym? Czy mąż jako emeryt już nie ma tego prawa, mimo wspólnego rozliczania?

Jeżeli uzyskane przez Panią przychody z tytułu wynagrodzenia po podzieleniu na pół mieszczą się w obowiązującym limicie tj. 68 412zł – 133 692 zł to oboje Państwo będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów. Zaznaczyć należy, że przychody uzyskiwane z tytułu emerytury nie są uwzględniane przy obliczaniu łącznej kwoty przychodów uprawniającej do zastosowania ulgi dla klasy średniej.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego małżonka.

Table of Contents