How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy rozliczanie kosztów firmowych to optymalizacja podatkowa, z której korzysta każda firma w Polsce? Polski Ład uderzy w małe firmy rodzinne i postawi na głowie relacje spółka – wspólnik.

W Polskim Ładzie do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonywanym na jej rzecz przez podmiot powiązany z nią, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowić będzie taką ukrytą dywidendę.
Tym samym podatkowe skutki dokonania przez spółkę zapłat,y formalnie niebędącej „dywidendą”, lecz zapłatą za świadczenia podmiotu powiązanego, będą takie same jak w przypadku rzeczywistej wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy).
Są 3 przypadki, które określają kwalifikowanie poniesionych przez spółkę kosztów za ukrytą wypłatę dywidendy:
• wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku, lub
• racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku uzyskania porównywalnego świadczenia od podmiotu z nim niepowiązanego, lub
• koszty poniesione przez spółkę obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem tej spółki.

Przepisy o ukrytej dywidendzie nie będą jednak stosowane wówczas, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów, stanowiących ukrytą dywidendę, będzie niższa niż zysk, uzyskany przez taką spółkę w tym samym roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w jej wyniku finansowym.
W odpowiedzi na postulaty biznesu rząd zgodził się na odroczenie o cały rok stosowania tych regulacji. Dlatego przepisy o ukrytej dywidendzie będą stosowanie do kosztów ponoszonych przez spółki od 1 stycznia 2023 r.

Table of Contents