How Can We Help?
< Wszystkie tematy
Print

Czy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, jednocześnie pracujący na umowę o pracę, z której będzie potrącana ulga dla klasy średniej, ma prawo do rozliczania ulgi miesięcznie również w działalności?

Tak, może jeżeli łączne jego przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce podatnik stosuje wzór 1, w którym A oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie za który podatnik oblicza zaliczkę z działalności gospodarczej.

Table of Contents